Alckmaer Assuradeuren BV

Opzeggen

Opzeggen:

Een opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren. Opzeggingen per email worden geaccepteerd, mits uw email-adres bij ons bekend is en gekoppeld is aan uw account.

Gedragscode geïnformeerd verlengen:

Verzekeraars hebben op 1 juli 2009 van het Verbond van Verzekeraars een circulaire ontvangen waarin het uitgangspunt van de gedragscode wordt toegelicht: "Uitgangspunt van de gedragscode is dat particuliere schadeverzekeringen voor een periode van maximaal één jaar worden aangegaan. Voor het aangaan van een meerjarige overeenkomst zal de consument zijn keuze kenbaar moeten maken door het zetten van een dubbele handtekening.

Elke consument zal aan het einde van de initieel overeengekomen verzekeringsperiode geïnformeerd worden over de aanstaande verlenging van zijn overeenkomst. Aan de consument wordt dan de keuze geboden tussen een éénjarige overeenkomst of een meerjarige overeenkomst. Voor éénjarige overeenkomsten geldt dat deze na verlenging voor de consument dagelijks (tussentijds) opzegbaar zijn, met in achtneming van één (1) maand opzegtermijn." (Bron: circulaire van het Verbond van Verzekeraars)

Beleid van Alckmaer Assuradeuren B.V.:

Polissen die op of na 1 januari 2010 expireren worden voor een looptijd van 1 jaar verlengd en krijgen vanaf de expiratiedatum de mogelijkheid om tussentijds te worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Vanaf 1 januari 2010 kunt u geen meerjaarscontracten meer afsluiten. De bestaande portefeuille wordt voor de eerste expiratiedatum op of na 1 januari 2010 geïnformeerd over het opzegrecht dat daarna geldt en over de verlenging van de looptijd met 1 jaar.

Omvang:


De gedragscode heeft alleen betrekking op particuliere schadeverzekeringen. ongevallen-verzekeringen, levensverzekeringen, inkomens- en zorgverzekeringen vallen niet binnen de scope van de gedragscode.

Voor de volledige tekst van de gedragscode verwijzen wij u naar de circulaire van het Verbond van Verzekeraars.