Alckmaer Assuradeuren BV

Klachten


Wij betrachtten alle zorgvuldigheid in onze dienstverlening. Het is mogelijk dat U desondanks klachten heeft over bijvoorbeeld uw polis, de polisvoorwaarden of de afhandeling van uw schade. Wij stellen het dan zeer op prijs als U ons daarvan op de hoogte stelt. Wij zullen er dan alles aan doen om een oplossing voor U te zoeken.

Is een door ons aangedragen oplossing niet acceptabel voor U dan bestaat er de mogelijkheid om uw klacht bij de volmachtgevende verzekeraar neer te leggen voor een second-opinion. Deze zullen uw klacht objectief behandelen en U zo spoedig mogelijk berichten over de verdere afhandeling van uw klacht.

Mochten bovenstaande opties ook niet tot een oplossing leiden, dan kunt U uw klacht ook schriftelijk indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

En, uiteraard, kunt U uw klacht altijd indienen bij een daartoe bevoegde rechter.

Namens de Directie,

Alckmaer Assuradeuren BV